Tiết lộ của tiểu bang

Florida:

SỐ ĐĂNG KÝ FLORIDA: CH35051

MỘT BẢN SAO ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CÓ THỂ ĐƯỢC LẤY TỪ BỘ PHẬN DỊCH VỤ TIÊU DÙNG BẰNG CÁCH GỌI SỐ MIỄN PHÍ TRONG TIỂU BANG. ĐĂNG KÝ KHÔNG NGỤ Ý XÁC NHẬN, PHÊ DUYỆT HOẶC KHUYẾN NGHỊ CỦA NHÀ NƯỚC.

1-800-HELP-FLA (435-7352)
www.FloridaConsumerHelp.com

Tất cả số tiền quyên góp trực tiếp cho Mile High United Way vẫn nằm trong cộng đồng Metro Denver.